پیام دکتر شاطرزاده برای کنگره بیست و دوم

نهال گردو باید سال ها رشد کند، از آن مراقبت شود، خون دل ها خورده شوذ تا تبدیل به درختی پر برگ و بار شده و بتواند به بار نشیند و جمعی را در زیر سایه اش آرام بخشد و به جمعی دیگر با میوه اش روزی رساند.

جایگاه امروز فیزیوتراپی ایران نیز داستانی جدای از داستان انوشیروان و برزگر نیست. آن جایی که ما امروز ایستاده ایم حاصل تلاش، مراقبت و عشق به نهالی بود که سال ها پیش کاشته شد و این نهال امروز درختی تنومند و پربار شده و توانسته جایگاهی درخور در مجموعه هرم علمی و حوزه سلامت برای خود پیدا کند.

اما این درخت تنومند امروز در حال نوزایی دیگری است و می کوشد تا با تلاش برای رسیدن به دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به جایگاه حقیقی خود به عنوان رشته ای با غنای علمی فراوان و ارزشمند و کاربردی فراوان، مهم،  ارزشمند و ضروری دست یابد. رسیدن به این جایگاه نیازمند گام هایی مطمئن ، تلاشی روزافزون  و همدلی همه ی من و مایی است که دل در گرو ارتقاء علمی و حرفه ای فیزیوتراپی داشته و داریم.

و همیشه و تا همیشه به یاد داشته باشیم که:

داشته امروز ما، حاصل کاشته آن هایی است که دیروز دل سوزاندند و کاشته امروز ما داشته آن هایی است که فردا خواهند آمد.

و من نیز چون تو چشم به راهم، چشم به راه مسافری که به زودی از راه خواهد رسید. چرا که می دانم:

... مسافر چشم به راهی های من

بی گاهان

از راه بخواهد رسید...

دکتر محمد جعفر شاطرزاده

دبیر بیست و دومین کنگره علمی فیزیوتراپی  ایران

/ 0 نظر / 10 بازدید